Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro uživatele portálu www.paradnibudoucnost.cz (dále jen „Portál“) o ochraně a zpracování osobních údajů

1)           Osobní údaje na Portálu zpracovává Pardubický kraj, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, (dále též „správce“), prostřednictvím kterého poskytuje informace a služby definované obsahem Portálu.

2)           Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Mgr. David Venzara, MPA
Adresa pro doručování: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Elektronická adresa: poverenec@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 117 nebo 601 169 693

3)           Zpracování osobních údajů probíhá na základě právní povinnosti správce stanovené v ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Konkrétně se jedná o plnění povinnosti pečovat o podporu dětí a mládeže při výběru správné školy i všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Další právní povinnost z uvedeného pohledu upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění. Konkrétně se jedná o ustanovení § 14 odst. 3 písm. b) a c), podle kterého Provozovatel schvaluje a realizuje strategii rozvoje územního obvodu kraje, sleduje a hodnotí její plnění (písm. b) ) a podporuje rozvoj regionů vymezených ve strategii rozvoje územního obvodu kraje (písm. c) ). Takto definované povinnosti kraj realizuje právě prostřednictvím Portálu, který napomáhá lepší orientaci při plánování regionálního rozvoje a stanovení finančních prostředků na jeho realizaci.

4)           Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5)           Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím Zpracovatele, kterým je Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice, IČ: 69153361 (dále jen „Zpracovatel“). Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem výhradně za účelem souvisejícím s provozem portálu.

6)           Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to do okamžiku, kdy subjekt údajů vyjádří svoji vůli již na uvedeném Portálu nefigurovat. Po tomto vyjádření jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud neexistuje zákonný důvod k jejich ponechání. Toto právo lze samozřejmě uplatnit i vůči těm údajům, které se týkají údajů o právnické osobě. I ty budou v případě Vašeho nesouhlasu odstraněny.

7)           Při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo:

  • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracované u kraje jsou nepřesné),
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste kraji poskytl/a,
  • požat stížnost u dozorového orgánu.

8)           Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

9)           Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas být uvedeni na uvedeném Portálu. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit libovolnou formou, která umožní jeho zpracování, nejlépe však směrem k pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodu 2 tohoto dokumentu. Po sdělení nesouhlasu budou Vaše osobní údaje odstraněny, tak jak uvádí bod 6 tohoto dokumentu.

10)         Svá práva uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodu 2 tohoto dokumentu.

11)         Při zpracování osobních údajů byla přijata nezbytná technická a organizační opatření, které odpovídají charakteru zpracovávaných osobních údajů.

12)         V rámci Portálu jsou u uživatelů spravovány následující osobní údaje:

  • v sekci „Test“: jméno, příjmení, pohlaví, město/obec, e-mailová adresa, vzdělání, věk
  • v sekci „Inzerce“: základní kontaktní údaje o zástupci inzerente

13)    Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány (tj. shromažďovány, uchovávány a dále využívány) zejména za účelem provozu portálu www.paradnibudoucnost.cz, kterým je poskytnutí relevatních informací a pomoc při výběru budoucího uplatnění žáků z Pardubického kraje.